Een passie voor het vak en voor onze coaches en therapeuten

We hebben een grote passie voor mensen, paarden en ons vak: het in samen­werking met paarden begeleiden van mensen in groei­processen op alle niveaus. Daarnaast vinden we het belangrijk dat studenten na afronding van de opleiding professioneel aan de slag kunnen.
Daarom investeren we veel in het professionaliseren van zowel het vak als de opleiding en ondersteunen we onze studenten ook na afloop van de opleiding nog met een aantal belang­rijke praktische zaken die samen­hangen bij het opzetten van een eigen praktijk.

Equine assisted coaching is een krachtige methodiek die het verdient serieus genomen te worden. We hebben daar de afgelopen jaren dan ook veel tijd en energie in gestoken, bijvoor­beeld door het geven van professionele voorlichting via website en magazine, door onder­steuning van de coaches en therapeuten middels KREAC en door het organiseren van een goede op het vak afgestemde aansprakelijkheidsverzekering.
Maar vooral ook door het opleiden serieus te nemen, geen concessies te doen en onze opleidingen inhoudelijk te durven laten beoordelen, erkennen, certificeren of accrediteren door toonaan­gevende instituten in de branche.
We hebben mede daardoor de afgelopen jaren een bredere acceptatie van de inzet van paarden in ervarings­gerichte coach- en therapeutische processen tot stand zien komen.

Erkenningen op opleidingsniveau

Post-HBO-registeropleiding

Geregistreerd bij de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland

De opleiding equine assisted coach® level 1 is als Post-HBO-registeropleiding erkend door het CPION. Het CPION heeft de opleiding getoetst op kwaliteit, niveau en praktijkrelevantie van post-HBO opleidingen.
Je kunt met je diploma worden bijgeschreven in het Abituriëntenregister.
EQA

Europese accreditatie op EQA-niveau Practitioner

De opleiding equine assisted coach® level 1 is als sinds 2010 geaccrediteerd op het EQA-niveau Practitioner.

EQA NOBCO

certificaat De EQA (European Quality Award) is ontwikkeld door de European Mentoring & Coaching Council (EMCC) in nauw overleg met de NOBCO en andere Europese beroeps­organisaties en kent een differentiatie in niveaus: Foundation, Practitioner, Senior Practitioner en Master Practitioner. De toetsing – die gebaseerd is op Europese maatstaven voor hoger onderwijs: management, academische standaarden, bekwaam­heid van de staf, begeleiding van studenten en kwaliteits­systemen – vindt plaats volgens vastgestelde procedures en is in handen van getrainde EMCC-assessoren.
EMCC-EQA is een keurmerk op HBO/POST-HBO/universitair niveau, toetsing vindt aantoon­baar op dit niveau plaats middels een jaarlijkse externe verificatie en vijf jaarlijkse heraccreditatie.

Waarom accreditatie?

De stap de opleiding door de NOBCO/EMCC te laten accrediteren is om twee redenen genomen:

1  Kwaliteit: de assessoren lieten ons tijdens het assessment verantwoording afleggen voor iedere seconde en ieder onderdeel van de opleiding. Met hun feedback konden we de opleiding op verschillende punten aanpassen en verbeteren.

2  Professionaliteit: zoals gezegd, equine assisted coaching verdient het op breder vlak serieus genomen te worden. De acceptatie en accreditatie door de NOBCO, de grootste beroeps­organisatie voor coaches in Nederland én de EMCC, de European Mentoring and Coaching Council was daarin een hele grote stap.

Op deze pagina kun je de opleidingen met het EQA-keurmerk vinden.

Wat betekent dit voor jou?

Dit betekent dat je na behalen van het diploma equine assisted coach® level 1 een gecertificeerde coach bent, die zowel met als zonder paarden kan werken.
Je hebt de coachcompetenties op NOBCO/EMCC practitioner niveau ontwikkelt en kunt je aansluiten bij de NOBCO.
Mocht je overwegen om vervolgens op één van de vier EIA-niveaus het EIA-keurmerk te halen, dan kun je een versnelde aanvraag­procedure doorlopen tegen een gereduceerd tarief.
Update: vanaf 2024 zullen alle EQA-opleidingen de EIA accreditatie in hun opleidingen moeten embedden. Dat betekent dat het vervolg-traject om het EIA-keurmerk te behalen niet meer door de NOBCO maar door de opleiders begeleid gaat worden. Daar volgt tegen die tijd meer informatie over.

Update

Juli 2022 werd de EQA-accreditatie verlengd en is de opleiding weer tot 2027 Practitioner geaccrediteerd. Commentaar van de assessoren: “...an excellent robust quality programme” was het oordeel!

"The Panel is delighted to endorse the assessor‟s review and recommendation to award EQA-R at Practitioner level. You have clearly demonstrated from the variety of quality evidence you have provided to support your renewal how you have continued to enhance your programme the ”Opleiding equine assisted coach® level 1”. Your comprehensive documented process of assessment and evaluation competences equivalent to the EMCC competence framework has enabled you to respond promptly to feedback from delegates resulting in an excellent robust quality programme."

NOBCO studenten­lidmaatschap

Studenten van de opleiding equine assisted coach® level 1 kunnen zich gedurende de opleiding tegen een aangepast, voordelig tarief bij de NOBCO aansluiten.
Dit studenten­lidmaatschap kent een maximale duur van twee kalender­jaren en het aanbod is geldig als je nog niet eerder bij de NOBCO aan­gesloten bent geweest. Lees er meer over op deze pagina.


Erkenningen op organisatieniveau

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit

NRTO keurmerk

De Keulseweg bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat de Keulseweg voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

CRKBO: de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs

CRKBO

Als opleidingsinstituut heeft de Keulseweg de kwalitatieve audit (de erkenningsregeling) van het Centraal Register Kort Beroeps­onderwijs ondergaan.
De audit werd uitgevoerd door het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) en is (mede) gebaseerd op de gedrags­code van Nederlandse Raad voor Training en Opleiding. Deze audit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor opleidings­instituten voor kort beroeps­onderwijs die gaan over zorgvuldig­heid, rechts­zekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid.
Deze zijn vertaald naar eisen rondom organisatie, docenten, voorlichting, contract en betalings- en leverings­voorwaarden, uitvoering, examinering en klachtenregeling.
Educatief centrum Keulseweg voldoet aan deze kwaliteits­code en is ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps­onderwijs (CRKBO).
Op de website van het CRKBO vind je de CRKBO geregistreerde instellingen.

In november 2021 is de Keulseweg in een gecombineerde audit weer 4 jaar erkend voor het NRTO-keurmerk en de CRKBO registratie.

Professionalisering na de opleiding: KREAC

KREAC

Na het behalen van het diploma equine assisted coach® level 1 kun je in het kwaliteits­register voor de equine assisted coach® (KREAC) inschrijven.

Het register is opgezet om ook na de opleiding onder­steuning te bieden bij het professioneel werken als equine assisted coach.
KREAC voorziet daarom in een aantal belangrijke voorwaarden hiervoor zoals een heldere beroeps­code, geschillen­regeling, kwaliteits­systeem, een goede beroeps­aansprakelijkheids­verzekering en mogelijkheden tot vergoeding van zorgverzekeraars.

Daarnaast is KREAC een netwerk voor onderlinge samenwerking en doorverwijzing, intervisie, kennis­uitwisseling en het delen van locaties.
Met een mooie eigen pagina ben je goed vind­baar voor opdracht­gevers. Meer over KREAC vind je op de op deze pagina.