Bijeenkomst Instituut voor Antrozoölogie 30 mei 2016

Kwaliteit en transparantie bij interventies met paarden

30 mei j.l. namen we op uitnodiging van het Instituut voor Antrozoölogie (IvA) deel aan een overleg waarin werd gekeken of “een herkenbaar kwaliteitssysteem kan worden opgesteld dat leidt naar een breed gedragen professiona­lisering en certificering in het uitvoeren van dierondersteunde interventies”.

Professionalisering en welzijn zijn voor ons altijd erg belangrijk geweest. We hebben daar de afgelopen jaren op verschillende manieren veel in geïnvesteerd en daarmee een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan professionalisering en mede daardoor acceptatie in bredere kring van ons vak.

blogbijeenkomst

Ondanks dat tijdens het overleg opgemerkt werd dat er in dit veld “geen vanzelfsprekende cultuur van delen is”, is dat voor de Keulseweg altijd juist wél vanzelfsprekend geweest. Juist door onze uitgebreide, open en informatieve website en gratis kennisverspreiding via ons EAC magazine hebben we een rol kunnen spelen, bijvoorbeeld op gebied van het (h)erkennen van verschillende methodieken en het welzijn van de paarden, een onderwerp dat ook bij andere opleidingen steeds meer gezien wordt.

Het was voor ons dan ook logisch om in te gaan op de uitnodiging van het IvA en te ontdekken wat onze bijdrage zou kunnen zijn.

Instituut voor Antrozoölogie

Het IvA is bedoeld als schakel tussen werkveld en onderzoek & onderwijs. Het IvA is een statutair onafhankelijke stichting buiten de Open Universiteit (OU) Nederland, maar in de personen van Marie-Jose Enders en Theo Verheggen wel sterk vertegenwoordigd vanuit de OU.
Een van de doelen van het IvA is helpen om het werkveld verder te professionaliseren. Het doel van het overleg was dan ook: samen met het werkveld verkennen van, en daarna vormgeven aan kwaliteits­criteria voor het leveren van AAI, in dit geval met paarden.
Het IvA is zelf geen certificeringsinstantie en er is op dit moment ook nog geen duidelijkheid over wie of welke instantie zich in de toekomst zal gaan bezighouden met het certificeren en controleren.

De eerste bespreking met toonaangevende opleiders (helaas misten we wel een aantal opleiders van het eerste uur!) en andere professionals in de branche van begeleiding met paarden vond 30 mei j.l. plaats. Het was een eerste boeiende inventarisatie van wie, wat belangrijk vindt.

Wie vindt wat belangrijk

Het IvA vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij internationale voorbeelden; bijvoorbeeld de kwaliteitschecklist voor het doen van AAI, die ISAAT/ESAAT heeft ontwikkeld en die IAHAIO wereldwijd wil gaan hanteren. Waarbij natuurlijk wel goed moet worden gekeken naar toepasbaarheid op de Nederlandse situatie.

Er werd ook gekeken naar eisen die aan een opleiding tot paardencoach of paardentherapeut gesteld moeten worden, maar al gauw was iedereen het erover eens dat het huidige overleg niet moet gaan over thema’s die horen bij een beroepsopleiding of bij een bedrijfsvoering als psycholoog, coach of maatschappelijk werker maar over de kennis, kunde en kwaliteitseisen die specifiek horen bij het AAI-deel van iemands professie. Het overleg gaat over de kwaliteit van AAI, bovenop de criteria die bij de eigen beroepsgroep horen.

Bestaande (internationale) bewegingen

Er werd ook gekeken of het mogelijk was aan te sluiten bij de bestaande internationale beweging tot formuleren van kwaliteitsstandaard in de praktijk van dier-ondersteunde interventies (ISAAT/ESAAT), in samenwerking met IVA, AAIZOO, IAHAIO en Ministerie.
Alle aanwezigen vonden het een goed idee om te kijken naar het door ISAAT/ESAAT ontwikkelde document Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der Praxis tiergestutzter Interventionen.
Het document zou op de Nederlandse situatie kunnen worden herschreven en indien nodig aangevuld worden. Het gaat hierbij nadrukkelijk om randvoorwaarden die kunnen gelden als een soort screenings­instrument: visie of precieze methodiek van de interventie zijn hierin niet opgenomen.
Het is dan ook niet zo dat gestreefd wordt naar één methodiek voor iedereen maar naar het opstellen van minimale kwaliteitseisen en transparantie (qua methode, opleidingen, bedrijfsvoering) voor iedere aanbieder van AAI.

Overheid en zorgverzekeraars

Herkenbare kwaliteitscriteria zijn niet alleen van belang voor cliënten van AAI-aanbieders en voor opleiders en die aanbieders zelf; ze kunnen ook richtinggevend zijn voor de overheid en zorg­verzekeraars.
Wat met het veld wordt afgesproken zal daarom ook worden gecommuniceerd met belanghebbende ministeries (EZ, VWS).
En wie weet wat dat gaat opleveren!

Wordt vervolgd…